Algemene voorwaarden en privacy

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Cellcom BV (Henry Van de Veldelaan 1, 8300 Knokke, België, KBO nummer BE 0538.864.197) hierna vermeld als "Cellcom Communications" of "Cellcom" en anderzijds de "klant" of "gebruiker" die beroep doet op Cellcom Communications om hem telecommunicatie diensten aan te bieden.

De volgende voorwaarden beschrijven onder welke veronderstellingen u de diensten van Cellcom Communications kunt gebruiken. Deze diensten omvatten alle aangeboden diensten op de website www.cellcom.be en www.cellcom.eu en zijn servers, alsook alle diensten die niet online aangeboden worden. Door uzelf aan te melden op onze website, door het gebruik van onze telecommunicatie diensten, alsook door het aankopen van diensten, accepteert u de volgende Algemene Voorwaarden.

Cellcom Communications behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen zonder daarvoor redenen op te moeten geven. Als de voorwaarden veranderen zult u daar twee weken van tevoren van op de hoogte worden gesteld via email of via een melding op de factuur. Als u twee weken na de ontvangst van deze e-mail of deze factuur niets tegen de veranderingen heeft ingebracht, gelden deze als geaccepteerd. Mocht u niet akkoord gaan met de veranderde voorwaarden, dan behouden wij ons het recht voor om uw aanmelding te annuleren c.q. uw account inclusief kredieten te verwijderen. 

 

1. Cellcom Communications

Cellcom is een internetplatform dat de meest uiteenlopende diensten op het gebied van internet en mobiele telefonie aanbiedt. Cellcom is dan ook een SMS gerichte site waar u tegen betaling diverse diensten kunt gebruiken.

 

2. Diensten

a) Bestellen en facturatie

Geregistreerde gebruikers kunnen op de website gebruik maken van alle actieve diensten die door Cellcom Communications worden aangeboden. Behoudens uitdrukkelijke, uitzonderlijke en geschreven overeenkomst, zijn onderhavige factuurvoorwaarden van toepassing. Zij worden verondersteld gekend te zijn door de contracterende partij en hebben steeds voorrang op deze van de kopers.

Klachten of protesten betreffende onze facturen of prestaties dienen ingediend per aangetekend schrijven, binnen de 10 dagen na factuurdatum. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.

Zodra een bestelbon door de koper/ de klant getekend is voor aanvaarding en goedkeuring, kan deze op geen enkele manier nog verhaal uitoefenen tegen Cellcom, zelfs in geval van een levering niet conform de bestelling. De leveringstermijnen worden enkel ten titel van informatie verstrekt; zij worden zoveel als mogelijk gerespecteerd maar zijn in geen enkel geval bindend voor Cellcom. Een vertraging in de levering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot een schadevergoeding of interest.

De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens art.1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen de 15 dagen na het opzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden bij toepassing art.1147 van het Burg.Wetboek tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12% van het factuurbedrag met een minimum van 100 euro.

Wanneer de betaling van diensten of services 30 dagen na factuurdatum niet voldaan is zullen de diensten of services onderbroken worden. 30 dagen na dit feit zullen de diensten of services permanent worden verwijderd. Het terug activeren van deze diensten of services brengt een minimale administratieve kost met zich mee van 100 euro.

 

b) Prijs

De prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven en eventueel andere bijkomstige kosten worden altijd direct in verbinding met de diensten genoemd.

De kosten voor het gebruik van de SMS diensten in de module worden betaald via het Cellcom gebruikerstegoed (krediet). Tenzij een "postpaid" facturatie is afgesproken, is het alleen mogelijk om gebruik te maken van sms connectiviteit als er ook krediet aanwezig is. In het "postpaid" systeem worden verbruikte kredieten gefactureerd na het verstrijken van een afgesproken periode (bvb maandelijks of per kwartaal), of eens een bepaalde limiet bereikt is.

Cellcom behoudt zich het recht voor om de prijs per sms te wijzigen zonder daarvoor verantwoording af te leggen. De gewijzigde prijs staat te allen tijde vermeld in de sms module bij de desbetreffende dienst. Er kan een supplement aangerekend worden voor het verzenden van een sms naar een buitenlands nummer. Ook deze prijzen worden steeds aangegeven bij de desbetreffende dienst in het inloggedeelte van de smsmodule op de site.

 

c) Verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van de diensten

Cellcom doet haar uiterste best om de diensten zo goed en snel mogelijk te laten verlopen. Omdat Cellcom afhankelijk is van verspreidingskanalen van derden en zij op de constante beschikbaarheid van deze distributiekanalen geen invloed heeft, staat zij niet in voor het zonder vertraging versturen van de berichten. Cellcom is niet aansprakelijk voor een kortstondige of langdurige onderbreking van de overdracht van gegevens aan de mobiele telefoon van de gebruiker / ontvanger.

Daarnaast staat Cellcom niet borg voor de constante beschikbaarheid van de diensten. In het bijzonder behoudt Cellcom zich het recht voor, de toegang tot de website van Cellcom vanwege controlewerkzaamheden voor een bepaalde tijd te onderbreken.

Indien er geen aanvullend contract werd opgesteld met betrekking tot de duurtijd van de geleverde diensten en de hoeveelheid van de afgenomen diensten (bvb minimaal verzendvolume van SMS berichten), kan zowel de Klant als Cellcom de dienst te allen tijde opzeggen. Op eenvoudig verzoek van Cellcom aan de Klant, dienen vervolgens alle verzendopdrachten gestaakt te worden. Bij gebruik van automatische verzendopdrachten via een HTTP-link, dient de Klant binnen de 24 uur na het verzoek gevolg te geven.
Aanvullende bepaling omtrent de verzekering van de werking van de aangeboden diensten van Cellcom, kunnen worden vervat in een Service Level Agreement, die aanvullend op deze Algemene Voorwaarden kan opgesteld worden. Als er geen Service Level Agreement werd opgesteld en door beide partijen werd ondertekend, kan de Klant onder geen enkele voorwaarde Cellcom aansprakelijk stellen voor tekortkomingen in de dienstverlening.

 

3. Verplichtingen Gebruiker

a) Verantwoordelijkheid

Gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internet-gebruiker en SMS-bericht-gebruiker verwacht kan worden en is verplicht bij gebruik van de diensten van Cellcom de toepasselijke wettelijke regels en de door Cellcom vastgestelde regels in acht te nemen. De GOF (GSM Operators' Forum) guidelines met betrekking tot het gebruik van SMS en MMS diensten zullen te allen tijde gerespecteerd worden door de Klant.

 

b) Inhoud Berichten

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem verzonden berichten.

 

c) Belangen Cellcom

Gebruiker zal geen berichten verzenden waarvan de inhoud of uiting daarvan de belangen van Cellcom of van haar adverteerders schaadt of kan schaden.

 

d) Uitingen

Gebruiker zal op geen enkele wijze gebruik maken van de diensten van Cellcom voor uitingen, welke jegens derden onrechtmatig van aard zijn, dan wel welke van levensbeschouwelijke, politieke aard, beledigend, racistisch, discriminerend of opruiend van aard zijn, een en ander ter uitsluitende beoordeling van Cellcom. Gebruiker garandeert jegens Cellcom dat het gebruik van de diensten van Cellcom door hem op geen enkele wijze inbreuk zal maken op rechten van derden.

 

e) Controle Inhoud Berichten

Cellcom heeft het recht de inhoud van de door gebruiker ter verzending aangeboden of verzonden berichten al dan niet electronisch, in te zien teneinde te bezien of de inhoud voldoet aan het bepaalde in de leden van dit artikel.

 

f) Schade

Indien gebruiker in strijd met het gestelde in dit artikel handelt, heeft Cellcom het recht om de overeenkomst met gebruiker met onmiddelijke ingang te ontbinden en een onmiddelijk opeisbare boete in rekening te brengen. Deze boete laat onverlet het recht van Cellcom schadevergoeding terzake te vorderen. Schade aan Cellcom of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel kan op gebruiker worden verhaald.

 

g) Verwijdering

Cellcom heeft steeds het recht de registratie van een geregistreerde gebruiker te beëindigen. Openstaande kredieten kunnen niet meer worden gebruikt en worden nooit terugbetaald.

 

h) Fiscale bepalingen

De Klant garandeert expliciet aan Cellcom haar volledige naleving met alle fiscale bepalingen die betrekking hebben op het leveren van premium Diensten door middel van telecommunicatienetwerken aan Eindgebruikers, meer specifiek, maar niet exclusief, met betrekking tot het belastingsregime zoals beschreven in de Circulaire Nr. E.T. 109.696 (AOIF N°50/2009), met betrekking tot de BTW, en Circulaire IR/IV-4/91.638 (AINV - 2/2009 AOIF 51/2009), met betrekking tot de belasting-op-spelen; deze circulaires zijn sinds 1 april 2010 van kracht. Zo dient de Klant die een dienst aanbiedt die door de fiscale autoriteiten beschouwd wordt als een kansspel in de zin van de bovenstaande circulaires, onder meer, de garantie te bieden dat hij een permanente verblijfplaats of vestiging heeft in België.

De Klant garandeert ten allen tijde dat hij de benodigde vergunningen en toelatingen heeft om zijn diensten aan te bieden (bv. voor de organisatie van SMS spelen en wedstrijden). De Klant dient de benodigde details te geven op eenvoudig verzoek van Cellcom.

Enkel de Klant is verantwoordelijk voor de eigen BTW en elke andere belastingsverplichting (registratie, rapportering, juiste BTW-regime conform de internationale BTW-regelgeving, betalingen, etc) met betrekking tot premium diensten aan de Eindgebruikers. De Klant wordt geacht zijn diensten rechtstreeks aan de Eindgebruikers te leveren en hij zal daarom zelf de volledige verantwoordelijkheid dragen.

 

4. Algemene aansprakelijkheid

a) Schuld

Cellcom is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door tekortkomingen van Cellcom bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

b) Tegoeden

Voor eventueel verloren tegoeden (krediet) door technische fouten of andere mankementen in de beveiliging e.d. kan Cellcom niet aansprakelijk gesteld worden. Deze tegoeden zullen verloren zijn. De aangegevens hoeveelheid resterend krediet is slechts een indicatie. Bij storingen kan het gebeuren dat deze indicatie een te groot getal aangeeft. Cellcom heeft het recht deze teller ten alle tijde aan te passen.

Aangekochte kredieten worden nooit terugbetaald of vergoed.

 

c) Tegoeden demonstratie accounts. (Krediet)

Aan de gratis credits van een demonstratie account kunnen nooit rechten worden ontleend. Uw Cellcom tegoed kan te allen tijde verwijderd of gedeactiveerd worden. Eventueel resterend tegoed kan niet worden uitbetaald of vergoed.

 

d) Beveiliging.

De informatie in het bereik van Cellcom is met een wachtwoord beveiligd, zodat alleen u toegang tot uw persoonlijke informatie heeft. U alleen bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van dat wachtwoord. Wij raden u aan om uw wachtwoord aan niemand door te geven. Cellcom vraagt nooit telefonisch of via email naar uw wachtwoord.
Helaas kan de veiligheid op het internet niet volledig gegarandeerd worden. De SMS'en worden verzonden via het internet en hiervan kunnen we de volledige veiligheid niet garanderen. U handelt op eigen risico. Gebruik onze diensten dus nooit voor het verzenden van gevoelige informatie. 

Cellcom kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade in geval uw account door derden werd gekaapt, of indien uw SMS berichten werden onderschept.

 

5. Persoonlijke levenssfeer

De persoonlijke gegevens die u ons toestuurt worden geregistreerd in de database van Cellcom Communications, Henry Van de Veldelaan 1, 8300 Knokke. U beschikt over toegangsrecht, het recht om deze gegevens te wijzigen en het recht om deze gegevens te exporteren.

Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor klantenadministratie, voor marktonderzoeken en om promotiecampagnes te voeren voor onze producten en diensten.
Indien u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen, kan u ons dit laten weten via e-mail, telefoon of dmv briefwisseling op ons contactadres.

Cellcom Communications verbindt er zich toe om uw gegevens vertrouwelijk te behandelen, overeenkomstig de nationale en internationale overeenkomsten, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

a) Persoonlijke informatie

Cellcom verzamelt op verschillende manieren en verschillende plaatsen op de website informatie. Bepaalde persoonlijke informatie wordt verzameld - bijvoorbeeld als u zich aanmeldt. Bij deze aanmelding vraagt Cellcom naar uw naam, e-mailadres en andere gegevens.

 

b) Gebruik persoonlijke informatie.

Cellcom verzamelt en analyseert informatie om u als gebruiker een betere service te kunnen bieden. Hiertoe behoren personaliseringsdiensten, interactieve communicatie en andere diensten die geheel kostenloos tot uw beschikking staan.

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 

De rol van Cellcom bij het overdragen van reclame, is de rol van een tussenpersoon. Cellcom neemt de reclame van derden aan en toont deze aan een deel van haar gebruikers, voor wie deze interessant zou kunnen zijn. Dit soort doelgerichte reclame wordt via banners en e-mail gerealiseerd.

 

c) Doorgeven persoonlijke informatie.

Als algemene regel openbaart Cellcom geen persoonlijke informatie van u, als u daarvoor niet uw uitdrukkelijke instemming verleend heeft of in bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld als wij daarvan overtuigd zijn, dat deze informatie voor juridische doeleinden of in de hieronder beschreven omstandigheden benodigd worden. Op basis van vertrouwelijke overeenkomsten kan Cellcom bedrijven opdracht geven om gratis reclame per e-mail, SMS of andere wijze te sturen. Wenst u geen reclame meer te ontvangen van een dergelijke partner, dan kunt u dit voorkomen door dit aan Cellcom kenbaar te maken. Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming doorverkocht aan derden. Cellcom zal de toepasselijke Belgische regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal Cellcom gegevens van gebruikers aan derden verstrekken.

 

d) Behandeling van de gsm gegevens

Cellcom Communications zal geen enkele informatie betreffende de GSM nummers, en de identificatiegegevens van uw leden, klanten, prospecten, werknemers, relaties en vrienden doorgeven, delen of verkopen aan een derde partij, zonder dat u ons hiervoor een expliciet schriftelijk verzoek hebt toegestuurd. Enkel bij het versturen van een sms bericht, zal het bericht en het gsm nummer gedeeld worden met de noodzakelijke operatoren en telecombedrijven om aflevering op het toestel mogelijk te maken.

Cellcom Communications zal geen enkele informatie betreffende uw GSM nummer, uw e-mail adres, uw telefoon- en faxnummer, uw demografische, identificatie- en mobiele toestelgegevens doorgeven, delen of verkopen aan een derde partij, tenzij u hiertoe expliciet de toestemming hebt gegeven.

 

e) Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: @;

 

f) Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - @).

 

g) Cookies

 

 

6. PR en marketing

De klant aanvaardt dat zijn naam en zijn bedrijfsnaam kan doorgegeven worden aan andere klanten of prospecten met als doel het verschaffen van referentie.

De klant aanvaardt ook het gebruik van zijn bedrijfsnaam en logo als referentie door Cellcom voor gebruik in persberichten, case studies, documentatie en promotiemateriaal inclusief, maar niet gelimiteerd tot, de website van Cellcom, nieuwsbrieven, presentaties en andere media die Cellcom gebruikt.

Cellcom Communications zal geen trademark, woord, symbool, letter of ontwerp gebruiken in combinatie met de klant zijn bedrijfsnaam of logo om zo een combinatie merk te creëren.  Cellcom zal geen poging doen tot het registreren van de klant zijn naam of logo, noch proberen om een gelijkaardig merk of website domeinnaam te registreren.

 

7. Belgisch recht

Op elke door Cellcom gesloten overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing, waarbij alle geschillen voortvloeiend of samenhangend met verplichtingen die resulteren uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Leuven.

 

8. Niet toepasbare of werkzame clausulen

Wanneer bepaalde clausulen van deze algemene voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk niet van toepassing of niet werkzaam zijn, blijft de geldigheid van de overige algemene voorwaarden in stand. De niet toepasbare of niet werkzame bepaling wordt vervangen door een bepaling die op een rechtelijk juiste manier het dichtst bij de zin en het doel van de niet toepasbare of niet werkzame bepaling aansluit. Hetzelfde gebeurt bij eventuele gaten in de regelgeving.